Evalueringer

Mind Your Own Business Akademi

Mind Your Own Business bliver der skabt mikrovirksomheder i et samarbejde mellem 13-17-årige drenge med etnisk minoritetsbaggrund, mentorer fra erhvervslivet, frivillige venturepiloter og med støtte fra drengenes skoler, klubber og væresteder.

Mind Your Own Business har etableret et Akademi, som skal støtte projektdeltagerne i deres fortsatte arbejde og i videreudviklingen af deres mikrovirksomheder. På Akademiet får drengene erhvervsfaglig og organisatorisk rådgivning, og derudover tilbydes drengene individuel karriererelateret rådgivning. Formålet med Akademiet er at fortsætte den personlige og faglige udvikling, som er blevet sat i gang hos de mange drenge, der har deltaget i et Mind Your Own Business forløb siden projektets start i 2010.

Als Research evaluerede i perioden 2017-2018 Akademiet både med fokus på effekten af programmet, og hvordan akademiet virker og udvikler sig. Gennem interviews og deltagerobservationer tog både effektevalueringen og procesevalueringselementerne udgangspunkt i den kvalitative metode.

Temaer:
Børn og unge
Beskæftigelse og økonomi
Integration og etniske minoriteter
Forebyggelse af kriminalitet, vold og ekstremisme

Projektperiode: 2017 - 2018
Opdragsgiver: Mind Your Own Business


Evalueringsrapport
Mind Your Own Business Akademi