Evalueringer

Lokal bistand til ofre for diskrimination

I 2011 gennemførte Institut for Menneskerettigheder – i forlængelse af regeringens handleplan om etniske ligebehandling – initiativet “Lokal bistand til ofre for diskrimination”, som havde til formål at sikre at alle borgere i deres lokalområde havde let tilgængelig adgang til information om deres rettigheder samt om, hvor de kunne henvende sig for at modtage bistand i forbindelse med oplevelse af diskrimination. Herunder skulle der skabes mulighed for, at personer, der følte sig udsat for diskrimination på grund af deres race og etniske oprindelse, kunne få hjælp på deres lokale medborgercenter. Hjælpen skulle først og fremmest bestå af råd og vejledning om regler og rettigheder i tilfælde af diskrimination. Herudover blev der etableret forsøg med mægling og iværksat oplysningsinitiativer på de lokale medborgercentre i form af f.eks. borgermøder m.v.

I Als Research stod vi for at gennemføre en evaluering af initiativet, som målte på projektets målopfyldelse i relation til en række succesparametre. Succesparametrene handlede både om omfang, herunder at initiativet skulle omfatte 16 medborgercentre som tilsammen skulle rådgive mindst 800 borgere, og om kvaliteten af initiativet, herunder at rådgiverne oplevede at have reelle kompetencer og viden til at rådgive borgerne, og at borgerne oplevede lettere adgang til information og bistand, samt større bevidsthed om deres rettigheder. Endvidere skulle projektet udbrede et større kendskab til Ligebehandlingsnævnet og Institut for Menneskerettigheder (IMR), hvilket afspejledes ved at Ligebehandlingsnævnets modtagelse af klager på grund af etnisk oprindelse øgedes med 20% og at henvendelser til IMR steg med 50% i løbet af 2011.

Temaer:
Ligestilling, køn og seksualitet
Integration og etniske minoriteter
Forebyggelse af kriminalitet, vold og ekstremisme

Projektperiode: 2011
Opdragsgiver: Institut for Menneskerettigheder


Lokal bistand til ofre for diskrimination