Undersøgelser & kortlægninger

Unges oplevelser af negativ social kontrol

I Als Research gennemførte vi i perioden juni 2017 og frem til september 2018 en undersøgelse af unges oplevelser med negativ social kontrol. Undersøgelsen blev gennemført i samarbejde med DST Survey (Danmarks Statistik) og på vegne af Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Undersøgelse blev iværksat som en del af den Nationale handlingsplan om forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol fra 2016. Handlingsplanens overordnede formål var at styrke indsatsen mod æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol gennem en række forskellige indsatsområder, herunder indsatsområdet ”systematisk videns- og dokumentationsindsats”

Undersøgelsen var baseret på tre empiriske datasæt: En kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt unge i alderen 15-29 år, en interviewundersøgelse blandt unge med etnisk minoritetsbaggrund i alderen 15-29 år samt en interviewundersøgelse blandt forældre med etnisk minoritetsbaggrund, som havde børn i alderen 15-29 år.

Undersøgelsen viste bl.a. at flertallet af unge mellem 15 og 29 år ikke oplevede at være udsat for negativ social kontrol. Selvom det var et mindretal af de unge, som oplevede begrænsninger i deres selvbestemmelse og negativ social kontrol, sås det dog samtidig, at andelene på en lang række af spørgsmålene var betydeligt større blandt de minoritetsetniske unge end blandt de majoritetsetniske unge. Og sammenlignet med de øvrige unge oplevede de minoritetsetniske kvinder den mindste grad af selvbestemmelse og frihed. De primære udøvere af den sociale kontrol var forældre – herunder særligt mødre.

Desuden dokumenterede undersøgelsen, at oplevelser med negativ social kontrol var mere udbredte blandt unge mellem 15 og 17 år end blandt unge mellem 18 og 29 år, ligesom der sås en signifikant sammenhæng mellem øget risiko for psykisk mistrivsel og konkrete oplevelser med negativ social kontrol i form af overvågning, trusler og vold.

Der sås også en signifikant sammenhæng mellem at komme fra en familie, hvor hensynet til familiens ære vægtes højt og risikoen for at på blive udsat for negativ social kontrol.

Endelig sås det blandt andet, at oplevelser med begrænset religionsfrihed var forholdsvis udbredte blandt unge i Danmark. Knap halvdelen af de 18-29-årige minoritetsetniske unge (46-48 %) og omkring hver sjette af de majoritetsetniske unge (17-18 %) svarede, at de kun ’i mindre grad’ eller ’slet ikke’ troede, at deres familie ville acceptere, hvis de valgte en anden religion end familiens.

Læs mere i rapporten eller resuméet nedenfor.

Temaer:
Børn og unge
Sundhed og trivsel
Ligestilling, køn og seksualitet
Integration og etniske minoriteter
Social kontrol og æresrelaterede konflikter

Projektperiode: 2017 - 2018
Opdragsgiver: Styrelsen for International Rekruttering og Integration
Samarbejdspartnere: Danmarks Statistik

Resumé Rapport
Unges oplevelser af negativ social kontrol