Undervisning & rådgivning

Dialogmøder og undervisning om ligestilling, social kontrol og seksualitet

I samarbejde med Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK) gennemførte vi i 2015 en række dialogmøder, seminarer og debatskabende aktiviteter med fokus på at fremme viden og dialog om ligestilling, social kontrol og seksualitet blandt både forældre og unge med etnisk minoritetsbaggrund, samt blandt relevante fagpersoner.

Projektets forældrerettede del  bestod af en række dialog- og debatskabende aktiviteter om ligestilling og social kontrol blandt forældre med etnisk minoritetsbaggrund i en række af landes kommuner, herunder Odense, Greve, Høje Taastrup, Sønderborg og Kolding kommune. Hvis forældrene skulle nås, var det nødvendigt at forankre indsatsen hos relevante medarbejdere, som var til stede i området, og som havde den daglige kontakt til beboerne, således at de kunne formidle kontakt til forældrene og få viden og redskaber til at handle, hvis de blev vidne til social kontrol.

Forud for dialogmøderne med forældre indeholdte projektet derfor også et grundigt opsøgende arbejde blandt og miniseminarier for relevant personale i boligområderne, ligesom der efter dialogmøderne blev fulgt op med både sparring internt i boligområderne og seminarer med mulighed for erfaringsdeling og inspiration på tværs af boligområder.

Projektets ungerettede del bestod af en dialog- og undervisningsindsats henvendt til unge og lærere på ungdomsuddannelser i de ovenfor nævnte kommuner, herunder Odense, Greve, Høje Taastrup, Sønderborg og Kolding kommune.

Indsatsens formål var at fremme viden og dialog om ligestilling, social kontrol og seksualitet blandt unge med etnisk minoritetsbaggrund, og at understøtte, at de unge blev bedre til at sige fra over for social kontrol og kendte deres rettigheder og muligheder for at få hjælp og støtte. Projektet blev struktureret omkring tre spor af aktiviteter, som blev tilbudt udvalgte ungdomsuddannelser, herunder miniseminarer for lærere for at øge deres viden om emnet forud for dialogmøderne, dialogmøder for elever med fokus på seksualitet og ligestilling, samt udvikling af undervisningsmateriale, som lærerne kan inddrage i undervisningsforløb med klasserne enten som forberedelse til dialogmøderne eller som opfølgning herpå.

Projektet blev støttet af Pulje til fremme af viden og dialog om ligestilling, social kontrol og seksualitet under Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Temaer:
Uddannelse og skole
Ligestilling, køn og seksualitet
Integration og etniske minoriteter
Social kontrol og æresrelaterede konflikter

Projektperiode: 2015
Opdragsgiver: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
Samarbejdspartnere: LOKK

UV-materiale
Dialogmøder og undervisning om ligestilling, social kontrol og seksualitet