Undersøgelser & kortlægninger

Socialt isolerede kvinder med anden etnisk baggrund

I 2008 gennemførte vi på vegne af Socialforvaltningen i Københavns Kommune en kortlægningsundersøgelse, der havde til formål at afdække de sociale forhold og individuelle handlemuligheder og -strategier hos de mest isolerede – gifte eller ugifte – kvinder med etnisk minoritetsbaggrund i København.

Københavns Kommune ønskede i denne forbindelse viden om og evaluering af, hvordan og i hvilken grad kommunens forskellige tilbud modsvarede behov og efterspørgsel hos en gruppe, som kommunen kun havde sparsom eller slet ingen kontakt til.

Projektets viden blev konkretiseret i relevante og praktiske anbefalinger til kommunen om, hvordan disse kvinder får adgang til kommunens eksisterende sociale, beskæftigelsesmæssige og integrationsmæssige tilbud. Kortlægningen bidrog således til, at disse kvinder gives mulighed for at anvende deres ressourcer til gavn for både for dem selv, deres børn, ægtefælle og samfundet. Dette forudsat, at kommunens indsats overfor gruppen blev målrettet, således at den sociale isolation og marginalisering brydes som første skridt på vejen mod integration i samfundet og i arbejdsstyrken.

I undersøgelsen blev foretaget en systematisk indsamling og formidling af viden om disse kvinders sociale forhold, livsvilkår, individuelle handlemuligheder og strategier med henblik på at forstå, hvad der skaber, betinger og vedligeholder deres sociale isolation. Undersøgelsen fokuserede så vidt muligt på kvindernes egen oplevelse af deres situation, således at der blev opnået viden om, hvordan informanterne selv betragter betydningen af ’marginalisering og sociale problemer, hvad de betragter som et godt kvindeliv, deres viden om og anvendelse af sociale servicetilbud, oplevelsen af barrierer i forhold til bl.a. arbejdsmarkedet og deres strategier og forhåbninger til fremtiden, herunder også deres børns fremtid.

Der blev gennemført to kvalitative interviewundersøgelser med hhv. kvinderne i målgruppen og diverse kontekstinformanter, der har arbejdet med eller omkring målgruppen.

Temaer:
Ligestilling, køn og seksualitet
Integration og etniske minoriteter
Social kontrol og æresrelaterede konflikter

Projektperiode: 2008
Opdragsgiver: Københavns Kommune


Rapport
Socialt isolerede kvinder med anden etnisk baggrund