Evalueringer

MindSpring

MindSpring er en metode, der anvendes i gruppeforløb for og med flygtninge og indvandrere. Gennem MindSpring vil deltagernes handlekompetencer styrkes gennem ny viden og en bevidstgørelse af egne reaktioner på krig, flugt og en tilværelse i eksil. Gruppeforløbene tilbyder deltagerne værktøjer til at handle på konkrete udfordringer i deres tilværelse i Danmark. Formålet er således at forebygge psykisk og social mistrivsel samt at skabe grundlag for et socialt netværk.

MindSpring-konceptet er oprindeligt udviklet i Nederlandene (Holland) og projektet drives i Danmark af DRC Dansk Flygtningehjælp

I Als Research har vi over flere omgange bidraget til at evaluere projektet MindSpring for DRC Dansk Flygtningehjælp.

Fra 2012 til 2014 gennemførte vi en evaluering, som havde fokus på at hjælpe med at kvalificere det oprindelige hollandske MindSpring-koncept i en dansk kontekst, at synliggøre muligheder og barrierer og komme med anbefalinger til justeringer af indsatsen med henblik på forankring og videre udbredelse.

Fra 2015 til 2016 stod vi for at evaluere en række særlige MindSpring-gruppeforløb for unge med særlig fokus på ligestilling, seksualitet og social kontrol. Forløbene for unge i 2015 – 2016 byggede videre på erfaringer med tidligere ungegrupper, samt på erfaringer fra en pilotafprøvning af MindSpring-grupper for forældre til teenagebørn med fokus på social kontrol, ligestilling og seksualitet i 2014. I forbindelse med forløbet blev der endvidere udviklet en ny ungeguide. Evalueringen bestod af interview, fokusgruppeinterview, spørgeskemaundersøgelser og deltagerobservation. Formålet med evalueringen var at måle deltagernes, og sekundært trænernes, udbytte af MindSpring-forløbene med særligt fokus på temaerne omkring social kontrol, ligestilling og seksualitet. Der blev indsamlet data om både deltagere og MindSpring-træneres umiddelbare vurdering af metodens egnethed i relation til temaer om social kontrol, ligestilling og seksualitet, samt om, hvordan de nye temaer virker sammen med de eksisterende MindSpring temaer.

Temaer:
Sundhed og trivsel
Integration og etniske minoriteter
Social kontrol og æresrelaterede konflikter

Projektperiode: 2012 - 2016
Opdragsgiver: DRC Dansk Flygtningehjælp


Evaluering Evaluering Evaluering
MindSpring