Evalueringer

Egmont Fondens Flygtningehandlingsplan

På baggrund af det store antal flygtninge, som kom til Danmark i 2015-2016, iværksatte Egmont Fonden i 2016 en handlingsplan for støtte til nytilkomne børn med flygtningebaggrund. Fonden afsatte 30 mio. kr. til indsatser, der kunne sikre, at børn med flygtningebaggrund fik den nødvendige psykosociale støtte og den bedst mulige start i skolen og dagtilbuddet.

Als Research fik til opgave at foretage en evaluering af Egmont Fondens flygtningehandlingsplan. Evalueringen havde til formål at afdække:

  • Hvilke (foreløbige) resultater der blev skabt igennem bevillingerne under flygtningehandlingsplanen
  • Hvordan handlingsplanen har fungeret som filantropisk redskab set fra fondens, bevillingsmodtagernes og et samfundsmæssigt perspektiv
  • Hvilken læring fonden kunne uddrage af hhv. handlingsplanen og de støttede initiativer

Der var tale om en kvalitativ undersøgelse baseret på en kombination af interviewundersøgelser med projektledere blandt bevillingsmodtagere, tidligere og nuværende deltagere, relevante samarbejdspartnere, relevante medarbejdere fra Egmont Fonden samt en dokumentanalyse af relevante dokumenter.

Foruden evalueringen skulle evalueringens læringspunkter kommunikeres ud til feltet og centrale aktører. Evalueringsperioden løb fra oktober 2018 til januar 2019, mens formidlingsaktiviteterne foregik i februar 2019.

Temaer:
Børn og unge
Integration og etniske minoriteter

Projektperiode: 2018 - 2019
Opdragsgiver: Egmont Fonden


Egmont Fondens Flygtningehandlingsplan