Evalueringer

Newcomers og de nye udfordringer

Det overordnede formål med ”Newcomers og de nye udfordringer – bibliotekerne på forkant” var, at folkebibliotekerne skulle positioneres som centrale aktører i forhold til Newcomer-gruppen.  Med afsæt i en erkendelse af, at Newcomers har andre behov end den indvandrer- og flygtningegruppe, som bibliotekerne normalvis servicerer, ønskede Statsbibliotekets Bibliotekscenter for Integration (SCBI) at iværksætte en række tiltag målrettet denne gruppe.

Projektets målsætning var at iværksætte nye bibliotekstilbud, vejlede bibliotekspersonalet i at servicere Newcomers, etablere netværk med interessenter udenfor bibliotekssektoren og markedsføre biblioteksservices overfor Newcomers ud fra sloganet: ”What can your library do for you?”. Als Research evaluerede projektet for Statsbibliotekets Bibliotekscenter for Integration (SCBI).

Formålet med evalueringen var at undersøge, i hvilket omfang projekttiltagene levede op til de opsatte formål, forventede resultater og succeskriterier, for herefter at analysere hvilke forhold omkring den konkrete implementering af aktiviteterne, der fremmer opfyldelsen af de planlagte mål, resultater og kriterier.

Tilsammen sikrede evalueringen en grundig dokumentation og analyse af erfaringerne med de mange forskellige samarbejdspartnere, samt et solidt grundlag for fremadrettede anbefalinger til bibliotekerne, således at den nyerhvervede viden kunne forankres i bibliotekernes hverdag.

Temaer:
Integration og etniske minoriteter

Projektperiode: 2011 - 2012
Opdragsgiver: Det Kgl. Bibliotek


Newcomers og de nye udfordringer