Undersøgelser & kortlægninger

Mænd der slår kvinder

Pilotundersøgelsen “Mænd der slår kvinder” havde til formål at undersøge holdninger til og syn på vold mod kvinder hos mænd med anden etnisk baggrund end dansk, der alle har og har haft vold mod kvinder som en integreret del af deres historie, for de flestes vedkommende som udøver af vold mod ægtefællen.

Rapporten præsenterer holdninger til og forståelser af vold mod mod kvinder, som de ser ud og opleves af informanterne. Det er informanternes egne ord og erfaringer, som har været styrende i interviewene. De har således fået fri taletid indenfor studiets brede temaer, og de har alle vist stor imødekommenhed i forhold til at dele deres erfaringer og holdninger, selv om det ikke har været let at tale om. De rejser nogle interessante spørgsmål, som det er nødvendigt at forholde sig til – ikke for at legitimere, men for at forklare og forstå baggrunden for volden og ikke mindst for at optimere de reelle og potentielle handlemuligheder, både i forhold til kvinderne, børnene og mændene.

Undersøgelsens baggrund var Dannerhusets ønske om, at skabe en større bevidsthed blandt mænd med anden etnisk baggrund omkring voldens ophav og konsekvenser.

 

Temaer:
Ligestilling, køn og seksualitet
Integration og etniske minoriteter
Forebyggelse af kriminalitet, vold og ekstremisme
Social kontrol og æresrelaterede konflikter

Projektperiode: 2009
Opdragsgiver: Danner


Rapport
Mænd der slår kvinder