Undersøgelser & kortlægninger

Kønsroller og social kontrol blandt unge med etnisk minoritetsbaggrund

På opdrag fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold gennemførte vi i Als Research i 2013 en undersøgelse af kønsroller og social kontrol blandt unge med etnisk minoritetsbaggrund. Undersøgelsen havde til formål at belyse, hvilken betydning køn og social kontrol har for integrationen i uddannelsessystemet, i arbejdslivet, i foreningslivet og i familien.

Undersøgelsen blev foretaget som et kvalitativt studie af hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund selv opfatter kønsrollerne og hvordan disse opretholdes. Der blev især fokuseret på kønsrollernes betydning for integration og samfundsdeltagelse.

Da der allerede eksisterede viden om forskelle mellem kønnene og de forventninger, der eksisterer hertil, lagde denne undersøgelse hovedvægt på at belyse, hvordan kønsopfattelser og kønsroller dannes og internaliseres som normer og hvordan disse opretholdes hos de unge. Endvidere fokuserede undersøgelsen på, hvordan kønsopdragelsen finder sted i familien og det sociale netværk. Undersøgelsen havde særligt fokus på, hvordan kønsroller, kønsopfattelser og forskellige former for social kontrol kan komme til at virke styrende for de unges liv og integrationsmuligheder, og den søgte at belyse de forskellige betydninger af denne kontrol for henholdsvis unge kvinder og unge mænd.

Temaer:
Børn og unge
Ligestilling, køn og seksualitet
Integration og etniske minoriteter
Social kontrol og æresrelaterede konflikter

Projektperiode: 2013 - 2014
Opdragsgiver: Ligestillingsafdelingen


Rapport
Kønsroller og social kontrol blandt unge med etnisk minoritetsbaggrund