Evalueringer

Etniske jobkonsulenter

Als Research evaluerede i forbindelse med Satspuljeaftalens forlængelse ordningen med etniske konsulenter i jobcentrene. Formålet var at undersøge ordningens samlede effekt i forhold til dens overordnede formål, samt at videreformidle generelle metoder og tilgange i et metodekatalog med best practice.

I metodekataloget præsenteres otte eksempler på de etniske konsulenters arbejde indenfor følgende temaer: sproglig afklaring, visitering, sproglig opkvalificering, virksomhedskontakt, ufaglærte unge, varetægtsfængslede unge, kvinder med andre problemer udover ledighed og familieforsørgede.

Kataloget tog udgangspunkt i konsulenternes gode ideer og erfaringer og satte fokus på nogle af de udfordringer, som konsulenterne har mødt i deres arbejde med ledige borgere med etnisk minoritetsbaggrund.

Metodekataloget var målrettet konsulenter, sagsbehandlere, undervisere på sprogcentre, virksomhedsmentorer og andre, som arbejder med at få ledige med minoritetsbaggrund i beskæftigelse.

 

Temaer:
Beskæftigelse og økonomi
Integration og etniske minoriteter

Projektperiode: 2010 - 2011
Opdragsgiver: Udlændinge- og Integrationsministeriet


Katalog
Etniske jobkonsulenter