Undersøgelser & kortlægninger
Kampagner & kommunikation

Stofmisbrug blandt etniske minoriteter i Danmark

Undersøgelsen “Stofmisbrug blandt etniske minoriteter i Danmark” blev bygget på en kvantitativ og kvalitativ kortlægning og analyse af stofmisbrugsproblematikken blandt etniske minoriteter i Danmark, og var den første store undersøgelse på dette felt.

Formålet var på den ene side at bidrage til en bedre forståelse af omfanget og karakteren af stofmisbrug blandt etniske minoriteter i Danmark. Blandt andet blev det undersøgt, om årsagerne til misbrug af stoffer ser anderledes ud for de etniske minoriteter end for andre grupper af stofmisbrugere, herunder hvordan sociale og kulturelle faktorer indgår i de processer, som fører til stofmisbrug.

Den anden side af undersøgelsen fokuserede på behandlingssystemet: Hvilke opfattelser havde stofmisbrugere med etnisk minoritetsbaggrund af behandlingstilbuddene? Var der særlige barrierer for de etniske minoriteter, når det gjaldt brugen af behandlingssystemet og kunne der udskilles særlige problemstillinger, der gjorde sig gældende for denne gruppe af brugere af behandlingssystemet?

I forlængelse af undersøgelsen for Sundhedsstyrelsen gennemførte vi i perioden 2005-2006 et opsøgende oplysningsinitiativ i samarbejde med Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i Københavns Kommune. Oplysningen blev målrettet pårørende til stofmisbrugere og forældre til unge med etnisk minoritetsbaggrund i København.

Oplysningsprojektet havde to formål: For det første at oplyse familier og pårørende om stofmisbrug og behandlingsmuligheder gennem en række foredrag i moskeer, etniske netværk og foreninger; og for det andet gennem et samarbejde med imamer, foreninger og misbrugsbehandlere med etnisk minoritetsbaggrund at afprøve nye veje til nedbrydning af tabuisering af stofmisbrug blandt etniske minoriteter og andre barrierer i forhold til behandlingssystemet.

Temaer:
Sundhed og trivsel
Integration og etniske minoriteter

Projektperiode: 2004 - 2006
Opdragsgiver: Socialministeriet og Københavns Kommune


Rapport
Stofmisbrug blandt etniske minoriteter i Danmark