Undersøgelser & kortlægninger

Skolen som kulturcenter i udsatte boligområder

Det var undersøgelsens formål at identificere ”best practice” eksempler på, at skolen som lokalaktør kunne have en integrerende effekt. Forskning viste, at skolen er en central aktør i forhold til at skabe tillid og sammenhængskraft, da den fungerer som dannelsens og læringsinstitution og oftest udgør et barns første møde med det danske samfunds institutioner. Den tillid, der skabes i folkeskolen, kan dermed påvirke barnets tillid til samfundets institutioner fremadrettet, samt fremme social og politisk integration og øge deltagelse i samfundet.

Ved at lægge flere aktiviteter som fx sprogundervisning, lektiecafé, aftenskolekurser m.m. ind i skolelokalerne uden for undervisningstiden, antages det, at der kan opnås besparelser og dermed tilvejebringes flere ressourcer til gavn for lokalmiljøet. Det antages også, at børnenes forældre og de lokale beboere generelt vil få større ejerskab og tillid til skolen. Etniske minoritetsforældre vil få et godt kendskab til, og et positivt møde med, skolen som institution, og vil kunne bidrage til at understøtte deres børns skolegang.

Undersøgelsen fandt frem til ”best practice” eksempler både nationalt og internationalt. Herfra blev læringspunkter uddraget, som kan overføres til en dansk kontekst.

Læringspunkterne bidrog med viden om under hvilke betingelser skolen som kulturinstitution, har positive effekter på følgende områder;

1. Modvirke ghettodannelse.

2. Fremme etniske minoriteters engagement/performance i skolen.

3. Øge tilliden blandt lokalbeboere.

Undersøgelsen gennemførtes som et kortvarigt kompakt forløb og der var tale om indsamling af eksisterende data og erfaringer på området, der fremhævede gode eksempler på, hvordan skolen kan samarbejde med lokalmiljøet, samt hvilke gevinster skolen og lokalsamfundet kan få heraf.

Temaer:
Børn og unge
Uddannelse og skole
Integration og etniske minoriteter

Projektperiode: 2011
Opdragsgiver: Københavns Kommune, Eksperttænketanken for Integration


Skolen som kulturcenter i udsatte boligområder