Undersøgelser & kortlægninger

Sammen uden vold

I samarbejde med Dialog mod Vold, Amager og Hvidovre Hospital og Østifterne har Mary Fonden siden begyndelsen af 2020 udviklet en model for, hvordan jordemødre kan screene og opspore vold blandt alle gravide. Samtidig er der udviklet en indsats, hvor familier med voldsproblematikker kan få støtte og rådgivning. Projektet hedder Sammen uden vold, og er en del af forsknings- og udviklingsprojektet God start på familielivet, som også Dansk Center for Mindfulness ved Aarhus Universitet bidrager til.

I Als Research gennemførte vi som en del af projektet en forundersøgelse i 2019, som skulle give viden om, hvordan man bedst muligt kan udvikle en model for rutinemæssig screening for vold blandt gravide, der kommer til en jordemodersamtale på Amager Hvidovre Hospital. Interviewundersøgelsen skulle tilvejebringe en dybere viden og forståelse for de barrierer, udfordringer og behov, der kan være i forbindelse med at screene for vold under graviditeten og håndtere en voldsproblematik. Undersøgelsen centrerede sig om tre målgrupper: jordemødre i basiskonsultationen, social- og sundhedsfagligt personale i Familieambulatoriet og voldsudsatte familier.

På baggrund heraf blev der blandt andet udviklet et screeningsredskab, til at opspore gravide voldsofre. I 2020 gennemførte vi i Als Research en opfølgende intern undersøgelse af erfaringerne med at bruge det nyudviklede screeningsredskab i projekt Sammen uden vold. Undersøgelsen blev gennemført blandt jordemødre og ansatte i Familieambulatoriet på Amager Hvidovre Hospital.

Temaer:
Sundhed og trivsel
Ligestilling, køn og seksualitet
Forebyggelse af kriminalitet, vold og ekstremisme

Projektperiode: 2019 - 2020
Opdragsgiver: Mary Fonden


Sammen uden vold