Evalueringer

Center mod Menneskehandel

Center mod Menneskehandel har det overordnede ansvar for forebyggelse af menneskehandel i Danmark. I samarbejde med forskellige NGO’er yder CMM en bred vifte af tilbud og støtte til potentielle ofre og ofre for menneskehandel. Endvidere har CMM til opgave at koordinere den samlede danske indsats på området gennem facilitering af relevante møder og netværk blandt aktørerne på menneskehandelsområdet, fx referencegruppesystemet, samt diverse task force- og myndighedsgrupper, hvor formålet er at vidensdele med henblik på forebyggelse, opsporing af og støtte til ofre.

Als Research stod i 2016 for at foretage en midtvejsevaluering af Center mod Menneskehandels indsats og opgavevaretagelse i forhold til bistand og støtte til ofre for menneskehandel. Formålet var at vurdere effekten af CMMs arbejde og opgavevaretagelse i forhold til målopfyldelse, organisering, koordinering og samarbejder med andre aktører. En bred vifte af datakilder og evalueringsmetoder, herunder både kvalitative og kvantitative, var grundlag for evalueringen. På baggrund heraf gav Als Research en række anbefalinger til eventuelle justeringer i forhold til at sikre en optimal indsats over for ofre på menneskehandel.

Temaer:
Ligestilling, køn og seksualitet
Forebyggelse af kriminalitet, vold og ekstremisme

Projektperiode: 2016
Opdragsgiver: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling


Rapport
Center mod Menneskehandel