Undersøgelser & kortlægninger

Maskulinitetsopfattelser og holdninger til ligestilling

I perioden september 2017 til februar 2019 gennemførte Als Research en undersøgelse af maskulinitetsopfattelser og holdninger til ligestilling særligt blandt minoritetsetniske mænd. Undersøgelsen havde til formål at tilvejebringe ny viden om maskulinitetsopfattelser og holdninger til fx ligestilling, vold, seksualitet og kønsroller særligt blandt minoritetsetniske mænd, og hvordan dette spiller sammen med eksempelvis negativ social kontrol.

Undersøgelsen var baseret på to empiriske datasæt og et rammesættende litteraturstudie af eksisterende relevant national og international litteratur. De to datasæt bestod henholdsvis af en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt 4.423 mænd og kvinder i alderen 18-64 år (herunder 2.324 mænd med ikke-vestlig oprindelse) samt en dybdegående kvalitativ interviewundersøgelse blandt 28 minoritetsetniske mænd.

Undersøgelsen blev gennemført af Als Research på vegne af Ligestillingsafdelingen. Som samarbejdspartner og underleverandør stod Danmarks Statistik for dataindsamling og databearbejdning i relation til vægtning af data mv., mens lektor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet, Yvonne Mørck, bidrog til udarbejdelsen af undersøgelsens rammesættende litteraturstudie og gav input og feedback til spørgeskema og interviewguide mv.

Overordnet viste undersøgelsen, at størstedelen af minoritetsetniske mænd i Danmark har overvejende ligestillingsorienterede holdninger. Således gav 48 % af de minoritetsetniske mænd konsekvent udtryk for ligestillingsorienterede holdninger. Det samme gælder for 54 % af de minoritetsetniske kvinder, 58 % af de majoritetsetniske mænd og 71 % af de majoritetsetniske kvinder.

Samtidig viste undersøgelsen, at der findes et mindretal blandt både minoritetsetniske og majoritetsetniske mænd og kvinder, som giver udtryk for mere traditionelle, patriarkalske og/eller ikke-ligestillingsorienterede holdninger, samt at minoritetsetniske mænd, er den gruppe, hvor der ses det største mindretal med ’traditionelle’ og/eller ikke-ligestillingsorienterede holdninger. Dog ligger de minoritetsetniske mænd og kvinders syn på ligestilling gennemsnitligt tættere på de holdninger og opfattelser, der gør sig gældende i den øvrige danske befolkning, end på de holdninger og opfattelser, der findes i en række ikke-vestlige oprindelseslande, som fx. Egypten, Libanon, Palæstina og Marokko.

Endvidere fandt undersøgelsen, at foruden betydningen af køn og etnisk baggrund, ses der særligt en signifikant sammenhæng mellem en høj grad af religiøsitet og sandsynligheden for at have traditionelle maskulinitetsopfattelser og patriarkalske eller ikke-ligestillingsorienterede holdninger. For nogle spørgsmåls vedkommende ses der endvidere eksempler på signifikante sammenhænge i relation til faktorer som fx oplevelser med diskrimination, oplevet ansvar for familiens omdømme, alder, migrationsgeneration og civilstand mv.

Læs mere i den samlede rapport eller i resuméet nedenfor. Ligeledes kan resultaterne af vores supplerende analyser vedrørende religions betydning for maskulinitetsopfattelser og holdninger til ligestilling læses nedenfor.

Temaer:
Ligestilling, køn og seksualitet
Integration og etniske minoriteter
Social kontrol og æresrelaterede konflikter

Projektperiode: 2017 - 2018
Opdragsgiver: Ligestillingsafdelingen under Minister for Ligestilling
Samarbejdspartnere: Danmarks Statistik, Yvonne Mørck

Resumé Rapport Supplement
Maskulinitetsopfattelser og holdninger til ligestilling